مشخصات کفش مناسب و خوب چیست؟

امروزه بخاطر اینکه اکثر مردم ساعت های زیادی رو بیرون از خانه به سر میبرند باید در انتخاب کفش مناسب با پای خودشان دقت بالاتری رو داشته باشند.
در ” نکات روزانه بهپوش ” مجموعه بهپوش تصمیم دارد هر روز به چند نکته در مورد کفش های مناسب  خوب برای هر شخص مواردی را زکر کنیم:
کفش مناسب کفشی است که هنگام پوشیدن طولانی‌مدت، پا را تحت فشار قرار ندهد.
هنگام انتخاب کفش مناسب در نظر داشته‌ باشید انگشتان پایتان دچار تغییر حالت نشوند و یا کناره‌های پایتان تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند.
و سعی کنید کفشی را که انتخاب می‌کنید تنها جنبه زیبایی نداشته‌ باشد بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدنپای شما در برابر گرما، سرما و ناهمواری‌ های زمین باشد.


اگر از کمردردهای مکرر رنج می‌برید،‌حتما با توجه بیشتری کفش‌هایتان را انتخاب کنید و سعی کنید کفش‌های طبی به پا کنید زیرا این کمردردها گاهی از عواقب پوشیدن کفش‌های نامناسب و غیر استاندارد است.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE
Instagram
Telegram